Press

“Paul Christiansen & Poems written for Quy Nhon” in Binh Dinh Online (in Vietnamese)

“Những Nhà Thơ Mỹ Coi Việt Nam Là Máu Thịt” in Tien Phong (in Vietnamese)